Generalforsamling 2021


Der satses på at kunne afholdes ordinær generalforsamling i støtteforeningen for Limfjorden Rundt

18. maj 2021, kl 19.00

i Skive Sejlklub, Strandvejen 26, 1., 7800 Skive

§ 4. General forsamling:
Formanden skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens medlemmer begærer dette skriftligt eller hvis et flertal i bestyrelsen bestemmer det.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1. måneds varsel, enten via brev eller mail. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året, i marts eller april måned med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning. NS sejlads. MG/KF afslutning i Skive
 3. Regnskab – budget.
 4. Planer for det kommende år.
 5. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
 6. Kontingent fastsættelse.
 7. Valg til bestyrelse, samt suppleanter.

Foreningens bestyrelse består af 5 personer, som vælges på generalforsamlingen og som er ulønnede.
Bestyrelsen er selvkonstituerende.

På valg: En del ændringer af valgperioderne da generalforsamlingen i 2020 blev aflyst pga Corona situationen.
Valgperioden bliver ændret til 2021

Niels Sohn på valg 2021
Martha Ågård på valg 2021
På valg: 3 medlemmer valgt for 2 år i 2019
Kristian Fejerskov, ikke på valg
Marianne Granvig, ikke på valg
Erik Jacobsen, ikke på valg

2 suppleanter for 1. år ad gangen

 1. suppleant, Martha Ågård trådte ind i bestyrelsen for Mogens Jensen 2019
 2. suppleant. Ejner Andersen på valg

Mindst et medlem skal havde viden om afvikling af Limfjorden Rundt.
Bestyrelsen konstituerer sig med, formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen tegnes af formanden samt kassereren i forening.
Formanden indkalder til bestyrelse møde, bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

 1. Valg af kritisk revisor. Sven Nørgård Pedersen. På valg.
 2. Evt.