Indkaldelse til generalforsamling 2018


Hermed indkaldes til generalforsamling i Foreningen Limfjorden Rundt. For at kunne deltage i denne, skal du have betalt for dit medlemskab.
Inden generalforsamlingen er der, som tidligere år spisning kl. 18.00. Pris er kr. 100, spisningen er samme sted som generalforsamlingen.

Har du lyst til af spise med, skal vi have en tilmelding senest den 27. marts på mail eller telefon 2292 2402.

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen Limfjorden Rundt
4. april. 2018. kl. 19.00. på
” Midtskiws”, Torvegade 5. 7800 Skive

§ 4. General forsamling:
1. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året, i marts eller april måned med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab – budget.
4. Planer for det kommende år.
5. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
6. Kontingent fastsættelse.
7. Valg til bestyrelse, samt suppleanter.

Foreningens bestyrelse består af 5 personer, som vælges på generalforsamlingen og som er ulønnede.
3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, formand + 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg:
Formand Niels Sohn. Mogens Jensen og Carsten Staun, indtrådt i stedet for Anders True for 1. år.

Ikke på valg:
2 vælges for 2 år af gangen. Næstformand og kasserer.
Lars Skov og Marianne Granvig.

2 suppleanter for 1. år ad gangen
NY. 1. suppleant,
Martha Ågård, 2. suppleant.

Mindst et medlem skal havde viden om afvikling af Limfjorden Rundt.
Bestyrelsen konstituerer sig med, formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen tegnes af formanden samt kassereren i forening.
Formanden indkalder til bestyrelse møde, bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

8. Valg af kritisk revisor. Carsten Staun. På valg.

9. Evt.

2. Formanden skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens medlemmer begærer dette skriftligt eller hvis et flertal i bestyrelsen bestemmer det.
3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1. måneds varsel, enten via brev eller mail. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.