Generalforsamling 2020


Indkaldelse til  generalforsamling i  Foreningen Limfjorden Rundt

Tirsdag d. 24. marts. 2020. kl. 19.00.
Ny dato følger, når Corona-situationen tillader det

I Skive Sejlklub.

Strandvejen 26, oven på Restauranten. 7800 Skive

§ 4. General forsamling:

 Formanden skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens medlemmer begærer dette skriftligt eller hvis et flertal i bestyrelsen bestemmer det.

 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1. måneds varsel, enten via brev eller mail. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året, i marts eller april måned med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

1.                         Valg af dirigent

2.                         Bestyrelsens beretning. NS sejlads. MG festen / teltet. KF havnen.

3.                         Regnskab – budget.

4.                         Planer for det kommende år.

5.                         Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

6.                         Kontingent fastsættelse.

7.                         Valg til bestyrelse, samt suppleanter.

Foreningens bestyrelse består af 5 personer, som vælges på generalforsamlingen og som er ulønnede.

De valgte konstituer sig selv, bagefter.

 På valg: 2 vælges for 2 år af gangen 

 Niels Sohn.

 Martha Ågård, indtrådte i stedet for Mogens for resten af 2019.  ny vælges.

 Ikke på valg: 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen,

Kristian Fejerskov

Marianne Granvig,

Erik Jacobsen.

2 suppleanter for 1. år ad gangen

 1. suppleant, Martha Ågård,

2. suppleant. Ejner Andersen.

Mindst et medlem skal havde viden om afvikling af Limfjorden Rundt.

Bestyrelsen konstituerer sig med, formand, næstformand og kasserer

Bestyrelsen tegnes af formanden samt kassereren i forening.

Formanden indkalder til bestyrelse møde, bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

  8.   Valg af kritisk revisor. Sven Nørgård Pedersen.. På valg.

     9.   Evt.

 Herunder oprettelse af arbejdsgrupper, bl.a. til hjælp på havnen og i teltet.

Carsten Staun vil godt lede og fordele øl boderne m.m. på havnen