Generalforsamling 2019


Indkaldelse Til

 Generalforsamling i

 Foreningen Limfjorden Rundt

Mandag d.25. marts. 2019. kl. 19.00.

” Midtskiws”,

 Torvegade 5. 7800 Skive

§ 4. Generalforsamling:

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året, i marts eller april måned med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab – budget.
 4. Planer for det kommende år.
 5. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
 6. Kontingent fastsættelse.
 7. Valg til bestyrelse, samt suppleanter.

Foreningens bestyrelse består af 5 personer, som vælges på generalforsamlingen og som er ulønnede.

De valgte konstituer sig selv, bagefter.

Ikke på valg: 2 vælges for 2 år af gangen

Niels Sohn.

Mogens Jensen.

På valg: 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen,

Lars Skov. Modtager ikke genvalg.

Marianne Granvig, modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem Carsten Staun, indtrådt i stedet for Anders True for 1. år. Modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår:

Chr. Fejerskov.

Så der skal findes mindst 1 person til bestyrelsen.

2 suppleanter for 1. år ad gangen

 1. suppleant, Martha Ågård,
 2. suppleant. Ejner Andersen.

 

Mindst et medlem skal havde viden om afvikling af Limfjorden Rundt.

Bestyrelsen konstituerer sig med, formand, næstformand og kasserer

Bestyrelsen tegnes af formanden samt kassereren i forening.

Formanden indkalder til bestyrelse møde, bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

 1. Valg af kritisk revisor. Sven Nørgård Pedersen.. På valg.
 2. Evt.

Herunder oprettelse af arbejdsgrupper, bl.a. til hjælp på havnen og i teltet.

 1. Formanden skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens medlemmer begærer dette skriftligt eller hvis et flertal i bestyrelsen bestemmer det.
 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1. måneds varsel, enten via brev eller mail. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.